Thông báo sửa đổi qui định đánh giá học phần có Thiết kế môn học

Ngày 31/08/2015 Viện Cơ khí đã ban hành qui định về việc đánh giá học phần áp dụng từ năm học 2015-2016. Trong đó, qui định cách tính điểm Y của các học phần có thiết kế môn học theo công thức: Y = 0,5Y1 +0,5Y2, với Y1 là điểm bảo vệ thiết kế môn học, Y2 là điểm thi cuối kỳ. Tuy nhiên, do phầm mềm quản lý đạo tạo không hỗ trợ hai điểm Y nên sẽ khó khăn trong quá trình thực hiện. Sau khi cân nhắc, Viện Cơ khí quyết định thay đổi để việc đánh giá thiết kế môn học được tính trong điểm X nhằm thuận lợi và đơn giản cho việc xử lý kết quả đánh giá học phần.

Viện Cơ khí thông báo để toàn bộ các thầy/cô và sinh viên để áp dụng.


Liên kết Website