Quy trình khoa học công nghệ

1. Mục đíchQui trình này qui định về trách nhiệm và phương pháp thực hiện việc bình duyệt, biên tập, phát hành tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải và các tài liệu liên quan đến các bài báo chuyên...
1.    Mục đíchQui trình này qui định trách nhiệm và phương pháp tiến hành biên soạn và phát hành  giáo trình do Trường Đại học Hàng hải thực hiện để đảm bảo chất lượng biên soạn,...
1. Mục đíchQui trình này qui định về trách nhiệm và phương pháp thực hiện việc lưu trữ, bảo quản, sử dụng và huỷ các loại hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) và các tài liệu liên quan.2. Phạm...
1. Mục đích Quy trình được xây dựng nhằm thống nhất công tác quản lý các hoạt động đăng ký, phê duyệt và tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học các cấp tại trường Đại học Hàng hải.2. Phạm viQuy...
1. Mục đích           Quy định thống nhất các bước về thủ tục, hồ sơ tài liệu để đăng ký các tài sản trí tuệ thuộc các công trình nghiên cứu khoa học: Đề tài nghiên cứu...

Liên kết Website