Quy chế đào tạo

Theo quyết định số 184/QĐ-ĐHHHVN, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký ban hành Quy định mới về Danh...

  Đây là các file biểu mẫu tính điểm X đã được xây dựng sẵn theo quy định mới của Viện Cơ khí. 

Ngày 31/08/2015 Viện Cơ khí đã ban hành qui định về việc đánh giá học phần áp dụng từ năm học 2015-2016. Trong đó, qui định cách tính điểm Y của các học phần có thiết kế môn học theo công thức: Y...

Pages

Subscribe to Quy chế đào tạo

Liên kết Website