Chương trình đào tạo

HỌC KỲ I (12 TC)I. Bắt buộc: 12 TC1. Giải tích (18102-4 TC)2. Nguyên lý cơ bản 1 (19106-2 TC)3. Vật lý 1 (18201-3 TC)4. Tin học văn phòng (17102-3 TC)II. Tự chọn: 0TCHỌC KỲ II (17 TC)I. Bắt buộc: 11...
HỌC KỲ I (12 TC)I. Bắt buộc: 12 TC1. Giải tích (18102-4 TC)2. Nguyên lý cơ bản 1 (19106-2 TC)3. Vật lý 1 (18201-3 TC)4. Tin học văn phòng (17102-3 TC)II. Tự chọn: 0 TCHỌC KỲ II (17 TC)I. Bắt buộc: 11...
HỌC KỲ I (12 TC)1. Bắt buộc: 12 TC1. Giải tích 1 (18102 – 4 TC)2. Nguyên lý cơ bản I (19106 – 2 TC)3. Vật lý 1 (18201 – 3 TC)4. Tin học văn phòng (17102 – 3 TC)2. Tự chọn: 0 TCHỌC KỲ II (17 TC)1. Bắt...
HỌC KỲ I (12 TC)I. Bắt buộc: 12 TC1. Giải tích (18102-4 TC)2. Nguyên lý cơ bản 1 (19106-2 TC)3. Vật lý 1 (18201-3 TC)4. Tin học văn phòng (17102-3 TC)II. Tự chọn: 0TCHỌC KỲ II (17 TC)I. Bắt buộc: 11...
Sắp xếp các học phần theo học kỳHỌC KỲ I (12 TC)I. Bắt buộc: 12 TC1. Giải tích (18102-4 TC)2. Nguyên lý cơ bản 1 (19106-2 TC)3. Vật lý 1 (18201-3 TC)4. Tin học văn phòng (17102-3 TC)II. Tự chọn:...

Liên kết Website