Chương trình đào tạo

Từ năm học 2021-2022, Viện Cơ khí mở đào tạo thêm 01 định hướng chuyên môn về tổ chức vận hành và tối ưu hóa các hệ thống sản xuất công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực sản xuất trong thời...
Ngành: Kỹ thuật cơ khí (7520103) - Chuyên ngành: Máy và tự động hóa xếp dỡ (D109) Tổng cộng: 121 TC            Bắt buộc: 100 TC ...
HỌC KỲ I (12 TC)I. Bắt buộc: 12 TC1. Giải tích (18102-4 TC)2. Nguyên lý cơ bản 1 (19106-2 TC)3. Vật lý 1 (18201-3 TC)4. Tin học văn phòng (17102-3 TC)II. Tự chọn: 0 TCHỌC KỲ II (17 TC)I. Bắt buộc: 11...
HỌC KỲ I (12 TC)1. Bắt buộc: 12 TC1. Giải tích 1 (18102 – 4 TC)2. Nguyên lý cơ bản I (19106 – 2 TC)3. Vật lý 1 (18201 – 3 TC)4. Tin học văn phòng (17102 – 3 TC)2. Tự chọn: 0 TCHỌC KỲ II (17 TC)1. Bắt...
HỌC KỲ I (12 TC)I. Bắt buộc: 12 TC1. Giải tích (18102-4 TC)2. Nguyên lý cơ bản 1 (19106-2 TC)3. Vật lý 1 (18201-3 TC)4. Tin học văn phòng (17102-3 TC)II. Tự chọn: 0TCHỌC KỲ II (17 TC)I. Bắt buộc: 11...
Chương trình đào tạo được thực hiện từ khóa 58Ngành: Kỹ thuật cơ khí (7520103) - Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí (D116)HỌC KỲ I (16 TC) HỌC KỲ II (17 TC) I. Bắt buộc: 14 TCTiên quyếtI. Bắt...

Liên kết Website