Thông báo về việc không cho phép vừa đăng ký học phần thực tập vừa đăng ký các học phần khác

Gửi các bạn sinh viên Viện Cơ khí!

Trong thời gian vừa qua có hiện tượng sinh viên Viện Cơ khí vừa đăng ký học phần thực tập vừa đăng ký các học phần học bù, học vượt trong HK1A. Điều này dẫn đến trùng lịch học và sinh viên buộc phải chọn bỏ học một trong hai nơi. Hiện tượng này dẫn đến không đảm bảo thời gian và chất lượng thực tập. Nhằm nâng cao chất lượng học tập, đặc biệt là các kỳ thực tập tại các doanh nghiệp sản xuất, Viện Cơ khí đã đề nghị Nhà trường và Phòng Đào tạo kiểm soát việc đăng ký học phần nhằm loại bỏ tình trạng vừa đăng ký thực tập vừa đăng ký học các học phần khác.

Viện Cơ khí thông báo đến toàn bộ sinh viên thuộc 05 chuyên ngành của Viện như sau: Từ năm học 2016-2017, việc vừa đăng ký thực tập vừa đăng ký các học phần khác là không được phép. Sinh viên phải chọn hoặc là đi thực tập, hoặc là học các học phần học bù, học vượt tại trường.

 

Liên kết Website