4 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN

Ngày 24.02.2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG  về việc triển khai học tập các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên. Vì vậy các bạn đoàn viên K64 cần nắm được nội dung của 4 bài lý luận chính trị, cụ thể:

Bài 1. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam:

 

Bài 2. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

 

Bài 3. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

 

Bài 4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

Nguồn: www.tuoitre.org.vn

Liên kết Website