Đoàn viên thanh niên Viện Cơ Khí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân tích chất lượng hàng năm và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các chi Đoàn trong Liên chi Viện Cơ Khí.

 

BCH Đoàn Viện Cơ Khí tổ chức hội thảo tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đại diện các cán bộ Đoàn của Viện Cơ Khí với mục đích:

 

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt hệ thống chuyên đề giúp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá; lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần.

3. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức để triển khai thực hiện tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa trong học tập, làm theo Bác của đoàn viên, thanh niên, nhất là tính nêu gương của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, đặc biệt là người đứng đầu.

4. Việc triển khai Hướng dẫn chuyên đề cần thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, có sản phẩm cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Bạn Liên chi Hôi Phó Cao Bá Đức báo cáo chuyên đề 'Học tâp, rèn luyện theo tư tưởng, phong cách

Hồ Chí Minh'