Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam tuyển dụng

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'CÔNG TNHH WOOSUNG ELECTRONICS K2, Hồng Phong, Tênv»trí Số‘ lượng Giới tính NAM TUYỀN DỤNG Dương, Phòng Mô công -Lập DỤNG CAM má trung mg gia công lương sưlập trình CAM 2 nghiệm tiềng lên. trình (chuyên tập trung thêm sàng Thươnglượng máy Kỹ Mài phẳng công Body, hành máy 2 ận nghiệp Trung ngành huật) ốt. thê iệc lực dụng được tiếng Anh học Thươnglượng lượng 3Kỹ Thiết Khuôn 6 dụng AutoCad (bắt viên kế3 Nam nhựa Autocad mềm chỉnh dụng (Biết bản khuôn dư°á»i Đằng lượng ham trường có'

Liên kết Website