Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của công đoàn bộ phận Viện Cơ khí như sơ đồ sau:

Liên kết Website