LÝ LỊCH KHOA HỌC TS.HOÀNG MẠNH CƯỜNG

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: HOÀNG MẠNH CƯỜNG                         Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 27/08/1978                       Nơi sinh: Hà Nam

Quê quán: Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam                  Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                           Năm, nước nhận học vị: 2011, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                                  Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Bộ môn

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Viện Cơ khí, Trường Đại học Hàng hải VN

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 91 Đào Đô, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 091 3300 978

Fax:                                                                      Email: cuonghm@vimaru.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngành học: Cơ tin kỹ thuật

Nước đào tạo: Việt Nam                                   Năm tốt nghiệp: 2001

Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Cơ học kỹ thuật                          Năm cấp bằng: 2005

Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Hà Nội

Tiến sĩ chuyên ngành: Cơ học kỹ thuật                           Năm cấp bằng: 2011

Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Hà Nội

- Tên luận án: Tính toán dao động tuần hoàn và rẽ nhánh của một số mô hình dao động trong máy

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Trình độ C

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Đơn vị công tác

Công việc đảm nhiệm

 Từ 2001 đến nay

 Đại học Hàng hải Việt Nam

 Giảng Viên

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định):

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, Thành phố, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

(Chủ nhiệm, tham gia)

1

Tính toán dao động tuần hoàn của hệ dao động tham số trong máy tàu thủy

2008/2009

Cấp trường

Chủ nhiệm

2

Tính toán dao động máy trên đệm đàn hồi trong chế độ chuyển động bình ổn

2009/2010

Cấp trường

Chủ nhiệm

3

Tính toán dao động tuần hoàn của cơ cấu cam có cần đàn hồi bằng phương pháp số

2012/2013

Cấp trường

Chủ nhiệm

4

Phân tích động lực học của cần trục đặt trên tàu trong quá trình vận chuyển tải

2013/2014

Cấp trường

Chủ nhiệm

5

Phân tích động lực học và khảo sát rẽ nhánh của dao động tuần hoàn trong bộ truyền bánh răng một cấp

2014/2015

Cấp trường

Chủ nhiệm

6

Phân tích và mô phỏng động học robot 6 bậc tự do cấp phôi cho các máy CNC

2015/2016

Cấp trường

Chủ nhiệm

7

Tính toán động lực học và thiết kế quy luật điều khiển cho tay máy robot dư dẫn động

2016/2017

Cấp trường

Chủ nhiệm

8

Xây dựng mô hình động lực học và điều khiển cánh tay robot hàn 6 bậc tự do

2017/2018

Cấp trường

Chủ nhiệm

9

Phân tích động lực học cần trục nổi trong quá trình nâng hạ tải trọng

2018/2019

Cấp trường

Chủ nhiệm

10

Tính toán dao động uốn của dầm cầu trục dưới tác dụng của tải trọng di động bằng phương pháp Ritz

2019/2020

Cấp trường

Chủ nhiệm

 

2. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Về rẽ nhánh của một hệ tự chấn cưỡng bức

2006

 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng hải

2

Rẽ nhánh nút-yên ngựa và rẽ nhánh Hopf trong hệ dao động van der Pol-Duffing

2006

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

3

Dao động tuần hoàn của hệ Móng máy-Động cơ

2009

Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc kỷ niệm 30 năm Viện Cơ học và Tạp chí Cơ học tập 2

4

Khảo sát ổn định và rẽ nhánh của hệ van der Pol-Duffing bằng phương pháp bắn

2010

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng hải

5

Tính toán dao động tuần hoàn và khảo sát rẽ nhánh của một số mô hình dao động phi tuyến bằng phương pháp trung bình hóa

2012

Báo cáo hội nghị cơ học toàn quốc lấn thứ 9, Hà Nội, 8-9/12/2012

6

Khảo sát rẽ nhánh của dao động tuần hoàn trong hệ tuyến tính từng khúc bằng phương pháp bắn đơn

2014

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

8

Tính toán dao động xoắn tuần hoàn của hệ truyền động trong máy cắt vật liệu

2016

Kỷ yếu Hội nghị quốc tế Khoa học công nghệ hàng hải 26-29.10.2016

8

Phân tích  dao động tuần hoàn của cơ cấu cam khi có kể đến sự đàn hồi của cần

2016

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng hải

9

Phân tích động lực học cần trục container khi coi container là vật rắn chuyển động song phẳng

2017

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng hải

10

Điều khiển tựa thụ động robot phẳng 6 bậc tự do

2018

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng hải

11

Động lực học cần trục nổi trong quá trình nâng hạ tải trọng

2019

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng hải

12

Điều khiển hồi tiếp phi tuyến xe hai bánh tự cân bằng di chuyển trên mặt phẳng nghiêng

2019

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng hải

13

Nghiên cứu thực nghiệm hệ thống điều khiển cổng trục nổi

2019

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

14

Tính toán dao động của cầu trục có kể đến khối lượng của móc treo-ròng rọc

2020

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng hải

15

Parametric torsional vibration of mechanical drive systems with non-uniform transmission mechanisms

2008

Technische Mechanik

16

Linearization and parametric vibration analysis of some applied problems in multibody systems

2009

Multibody System Dynamics 22

17

An Investigation on Steady-State Periodic Vibrations of a Helical Gear-Pair System with Time-Varying mesh Stiffness and Backlash Using the Shooting Method

2011

International Symposium on Dynamics and Control, September, 19-21, 2011

18

Calculation of Nonlinear Vibrations of Piecewise-Linear Systems Using

the Shooting Method

2012

Vietnam Journal of Mechanics

19

Parametric Vibration Analysis of Cam Mechanisms using Newmark Integration Method

2012

The 2nd IFToMM Asian Conference on Mechanism and Machine Science, November, 7-10, 2012, Tokyo, Japan

20

Nonlinear feedback control of container crane mounted on elastic foundation with the flexibility of suspended cable

2014

Journal of Vibration and Control

21

Robust controls for ship-mounted container cranes with viscoelastic foundation and flexible hoisting cable

2015

Journal of Systems and Control Engineering

22

Advanced sliding mode control of floating container cranes

2015

The 16th Asian Pacific Vibration Conference November 24‐26, 2015 Hanoi, Vietnam

23

Adaptive neural network sliding mode control of shipboard container cranes considering actuator backlash

2018

Mechanical Systems and Signal Processing

24

Designing an Adaptive Controller for 3D Overhead Cranes using Hierarchical Sliding Mode and Neural Network

2018

in Proceedings of The International Conference on System Science and Engineering 2018 (ICSSE 2018), Taipei, Taiwan, Jun 28-30, 2018

 

3. Giáo trình/sách tham khảo đã công bố (ghi rõ chủ biên)

TT

Tên giáo trình, tài liệu

Trách nhiệm tham gia trong giáo trình (Chủ biên, đồng chủ biên, tham gia, hiệu đính)

Năm xuất bản

Nhà xuất bản

1

Cơ học lý thuyết

Đồng chủ biên

2018

NXB Hàng Hải

 

V. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1. Dao động kỹ thuật

2. Động lực học phi tuyến

3. Kỹ thuật robot

4. Động lực học và điều khiển

 

Liên kết Website