Materials Science and Engineering

Cuốn sách này trình bày những kiến thức cơ bản về vật liệu, phương pháp xử lý và kiểm tra vật liệu, giới thiệu các vật liệu cơ bản. Tài liệu viết bằng Tiếng Anh nên vừa biết thêm được những kiến thức về vật liệu và vốn từ tiếng Anh chuyên ngành

Liên kết Website