Dạy lớp học chủ động

Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi đã từng dạy phương pháp đọc bài giảng truyền thống trong nhiều năm, nhưng tôi muốn đổi sang phương pháp học chủ động như được tả trong blog của thầy. Tôi không biết cách thiết kế lớp học bằng việc dùng phương pháp học chủ động. Xin thầy giúp cho.”

Hiệu quả của việc học tập chủ động

Đáp: Phương pháp đọc bài giảng truyền thống hội tụ vào THẦY GIÁO và cách dạy tài liệu cho học sinh. Việc học chủ động hội tụ vào HỌC SINH và cách họ học tài liệu. Dạy lớp học chủ động yêu cầu thầy giáo phải bắt đầu với những kết quả mong muốn về điều học sinh sẽ học. Nói cách khác, thầy giáo phải biết điều họ muốn học sinh học.

Để làm điều đó, thầy giáo phải thiết lập mục đích học tập cho môn học. Bạn muốn học sinh học cái gì và có khả năng làm gì sau khi học ở lớp? Học sinh phải đọc cái gì để mở rộng tri thức của họ? Học sinh phải phát triển kĩ năng gì? Sự kiện, khái niệm, và nguyên lí nào họ phải biết?  Qui trình nào họ phải theo? Cái gì là quan trọng mà học sinh phải giữ lại sau khi hoàn thành môn học? Bằng việc trả lời những câu hỏi này, bạn có thể thiết kế tài liệu môn học.

Sau khi đã thiết kế tài liệu môn học tổng thể, bạn có thể tổ chức chúng thành các nhiệm vụ chi tiết hơn. Bạn nên phát triển tài liệu đọc hàng tuần, tài liệu bài giảng, bài tập, bài kiểm tra, câu hỏi kiểm tra, câu hỏi, chủ đề cho lớp thảo luận, tài liệu tranh cãi cho các hoạt động học tập của học sinh. Bạn sẽ cần xem xét điều sau: Làm sao họ có thể áp dụng được điều họ học vào phát triển các kĩ năng bạn muốn họ có?  Bài tập nào họ cần để hiểu tài liệu, không chỉ ghi nhớ chúng. Bằng việc tổ chức tài liệu môn học theo nhiệm vụ hàng tuần, bạn có thể lập kế hoạch về cách dạy họ.

Sau khi có thiết kế môn học và kế hoạch theo tuần, bạn nên thẩm tra rằng học sinh đang học tri thức mà bạn muốn họ thu được.  Bạn cần bằng chứng để đảm bảo rằng học sinh đang tiến bộ dần hướng tới mục đích học tập của môn học.  Bằng việc phân tích các kết quả kiểm tra, các câu hỏi ngắn, bài tập về nhà v.v bạn có thể đảm bảo rằng họ đang học tài liệu mà bạn muốn học thu được. Chẳng hạn, nếu bạn muốn học sinh phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề, bạn có thể cho họ các vấn đề cần giải quyết và yêu cầu họ viết ra từng bước mà họ cần theo để giải quyết vấn đề, cũng như giải thích tại sao họ làm điều đó, thay vì chỉ cung cấp câu trả lời đúng.

Lớp học chủ động hội tụ vào việc đưa học sinh tham gia vào học một cách cá nhân và tập thể. Trong lớp điển hình nơi thầy giáo hỏi và học sinh trả lời, phần lớn mọi người trong lớp không có kinh nghiệm học chủ động. Nhưng nếu thầy giáo hỏi, cả lớp bắt đầu thảo luận với nhau rồi từng nhóm trình bày câu trả lời, điều dẫn tới nhiều thảo luận và tranh cãi hơn thì nhiều sinh viên đang được tham gia một cách chủ động vào việc học thực tại. Là thầy giáo, bạn có thể đo được tiến bộ bằng việc xem bao nhiêu học sinh đang tham gia vào thảo luận trên lớp, bao nhiêu bài trình bày trên lớp được thực hiện? Bạn bao giờ cũng có thể gọi tên các sinh viên nào đó nếu họ không tham gia hay yêu cầu các sinh viên nào đó trình bày bài cho lớp để chắc rằng họ đang học một cách chủ động.

Trong lớp học chủ động, học sinh phải đọc tài liệu trước khi tới lớp. Để chắc rằng họ đọc tài liệu, tôi thường cho những câu hỏi ngắn dựa trên việc đọc tài liệu vào lúc bắt đầu lớp. Mỗi câu hỏi ngắn được 10 điểm và được tính tới điểm chung kết.

Trong lớp học chủ động, việc dự lớp là phải có. Học sinh không thể học nếu họ không có mặt. Tôi thường cho 10 điểm với các học sinh tham dự lớp; những điểm này được tính vào điểm chung kết để làm nản lòng những học sinh bỏ lớp. Tham dự lớp không phải là về việc chỉ ở đó, mà họ phải lắng nghe, xử lí tài liệu môn học, đáp ứng với câu hỏi, và tham gia vào thảo luận trên lớp. Bằng việc cho điểm cho các học sinh tham gia; người trả lời các câu hỏi; người làm việc chăm chỉ để giải quyết vấn đề, bạn đang tạo ra một môi trường học tập mới nơi học sinh học một cách chủ động và chung cuộc, bạn sẽ thấy những kết quả học tập tuyệt vời bắt đầu xảy ra.

GS. John Vũ, (Theo science-technology.vn)

 

—English version—

 

Teaching Active Learning Class

A teacher wrote to me: “I have been teaching the traditional lecturing method for many years, but I would like to change to  Active Learning method as described in your blog. I do not know how to design a class using Active learning method. Please help.”

 

Answer: Traditional lecturing method is focusing on the TEACHERS  and how to teach the materials to the students. Active learning is focusing on the STUDENTS and how they learn the materials. To teach an Active Learning class requires the teachers to start with the desired results of what the students will learn. In other words, the teachers should know what they want students to learn.

To do that, the teacher must establish the learning goals for the course.  What do you want students to learn and be able to do after taking the class? What students should read to broaden their knowledge?  What skills students must develop?  What facts, concepts, and principles they should know?  What processes they should follow? What are the important things that students should retain after completing the course? By answering these questions, you can design the course materials.

Having designed the overall course materials, you can organize them in more detailed tasks. You should develop weekly reading materials, lecturing materials, exercises, tests, quizzes, questions, class topics for discussion, debate materials for students’ learning activities. You will need to consider the following: How can they apply what they learn to develop the skills you want them to have?  What exercises they need to understand the materials, not just memorize them. By organizing the course materials into weekly tasks, you can plan on how to teach them.

After having the course design and weekly plans, you should verify that students are learning the knowledge that you want them to gain.  You need evidence to ensure that students are making progress toward the learning goals of the course.  By analyzing test results, quizzes, homework, etc. you can ensure that they are learning the materials that you want them to gain. For example, if you want students to develop problem-solving skills, you can give them problems to solve and ask them to write out each step that they take to solve the problem, as well as an explanation of why they do that, instead of just provide the right answer.

Active learning class focuses on how to engage students individually and collectively. In the typical class where the teacher asks and one student answers, most of the class does not have an active learning experience. But if the teacher asks, the whole class begins to discuss with each other then each group presents the answer which leads into more discussions and debates then many students are actively engaged in the actual learning. As a teacher, you can measure the progress by seeing how many students are participating in class discussions, how many class presentations are given? You can always call some students by name if they are not participating or ask certain students to give a presentation in class to make sure that they are learning actively.

In Active Learning class, students must read materials before coming to class. To make sure that they read the materials, I often give a short quiz based on reading materials at the beginning of each class. Each quiz worths 10 points and counts toward the final grade.

In Active Learning class, attendance is required. Students cannot learn if they are not present. I often give 10 points to students who are attending class; these points are counted toward the final grade to discourage students from skipping class. Having attending class is not about just being there, but they must listen, processing course materials, responding to questions, and participating in class discussions. By given points to students who participate; who answer questions; who work hard to solve problems, you are creating a new learning environment where students are actively learning and eventually, you will see the wonderful learning results begins to take place.

Liên kết Website