Đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 - 2016 Viện Cơ khí

Theo Quyết định số: 2832/QĐ-ĐHHHVN-KHCN Nhà trường đã xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 - 2016, trong đó Viện Cơ khí có 20 đề tài.

Các đề tài được thực hiện và hoàn thành việc nghiệm thu trước 30/06/2016. Mỗi đề tài được hỗ trợ kinh phí 4.000.000VNĐ.
Danh sách 20 đề tài của Viện Cơ khí như sau:

Liên kết Website