Quy trình cấp giấy xác nhận vay vốn sinh viên

1. Mục đích

Cấp giấy xác nhận cho sinh viên hệ Đại học, Liên thông CĐ-ĐH, Cao đẳng chính quy vay vốn tín dụng cho sinh viên.

2. Phạm vi

Quy trình này được áp dụng cho sinh viên trong toàn Trường có nhu cầu vay vốn tín dụng.

3. Tài liệu liên quan

Quyết định số 157/2007/QĐ-TTG ban hành ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ: Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

4. Định nghĩa

4. 1 Định nghĩa

Quy trình cấp giấy xác nhận vay vốn tín dụng là quy trình cấp giấy xác nhận cho sinh viên hệ Đại học, Liên thông CĐ-ĐH, Cao đẳng chính quy nhằm hỗ trợ cho sinh viên giải quyết thủ tục vay vốn tín dụng.

4. 2 Giải thích từ ngữ

- CTSV: Công tác sinh viên

- SV: Sinh viên có nhu cầu vay vốn tín dụng

5. Nội dung        

Các bước tiến hành

Bước 1: Phòng Công tác sinh viên gửi danh sách sinh viên về Khoa (đơn vị có sinh viên ) theo biểu mẫu BM.01.QT.CTSV.04.

Bước 2:

+ 2a: Khoa (đơn vị có sinh viên) triển khai danh sách đến các lớp trưởng.

+ 2b: Lớp trưởng chuyển đến từng sinh viên để sinh viên có nhu cầu vay vốn đăng ký xin vay vốn.

Bước 3: Lớp trưởng gửi bản danh sách đăng ký xin vay vốn của sinh viên trong lớp bao gồm bản cứng (có chữ ký xác nhận của sinh viên trong lớp) và bản mềm (BM.01.QT.CTSV.04) gửi về Khoa (đơn vị có sinh viên).

Bước 4: Giáo vụ và Quản sinh Khoa (đơn vị có sinh viên) tập hợp bản danh sách đăng ký xin vay vốn của các lớp nộp bản cứng về Phòng CTSV và bản mềm theo địa chỉ email: ctsv@vimaru.edu.vn.

Bước 5: Phòng CTSV in và xác nhận vào đơn xin vay vốn cho sinh viên theo Mẫu số: 01/TDSV. Sau đó chuyển đơn đã xác nhận kèm theo danh sách sinh viên về Khoa (Đơn vị có sinh viên).

Bước 6: Lớp trưởng các lớp nhận giấy đã xác nhận tại Khoa (đơn vị có sinh viên) và phát cho sinh viên. Sinh viên nhận đơn và làm thủ tục vay vốn ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương.

 Ghi chú: Tra cứu thông tin qua website: http://www.vimaru.edu.vn, mục “Công tác sinh viên”.

6. Lưu hồ sơ

STT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Hình thức lưu

Thời gian lưu

Hình thức huỷ

1

Danh sách SV cần cấp xác nhận vay vốn

Phòng CTSV, Khoa (đơn vị có SV)

Theo Khoa (đơn vị có sinh viên)

5 năm

Xé bỏ

2

Danh sách SV nhận xác nhận vay vốn

Phòng CTSV, Khoa (đơn vị có SV)

Theo Khoa (đơn vị có sinh viên)

5 năm

Xé bỏ

7.    Phụ lục

TT

Tên biểu mẫu/phụ lục

Ký hiệu

1

Mẫu giấy xác nhận học sinh, sinh viên theo công văn số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

PHỤ LỤC 1

MS: 01/TDSV

2

Danh sách sinh viên cần vay vốn

BM.01-QT.CTSV.04

 

Liên kết Website