Quy trình cấp học bổng tài trợ

1. Mục đích

Hướng dẫn làm thủ tục nhận học bổng tài trợ của sinh viên từ các nhà tài trợ.

2. Phạm vi

Quy trình này áp dụng cho sinh viên trong toàn trường làm thủ tục để được hưởng học bổng từ các nhà tài trợ.

3. Tài liệu liên quan

- Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Căn cứ Qui định số 1023/ĐHHH-ĐT&CTSV ngày 13/12/2010, về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính qui.

- Căn cứ công văn của đơn vị tài trợ học bổng.

4. Định nghĩa

4.1 Định nghĩa

Quy trình cấp học bổng tài trợ cho sinh viên là quy trình hướng dẫn thủ tục nhận học bổng tài trợ sinh viên từ các nhà tài trợ.

4.2 Giải thích từ ngữ

- CTSV: Công tác sinh viên

- HB: Học bổng

5. Nội dung

Các bước thực hiện

Bước 1: Căn cứ vào công văn hướng dẫn của nhà tài trợ về việc cấp học bổng cho sinh viên Phòng Công tác sinh viên thông báo tới các Khoa (Đơn vị có sinh viên).

Bước 2:  Các Khoa (Đơn vị có sinh viên) triển khai lựa chọn sinh viên theo những tiêu chí nhà tài trợ yêu cầu, gửi danh sách theo BM.01.QT.CTSV.09 về việc lựa chọn sinh viên được nhận học bổng về Phòng CTSV.

Bước 3: Phòng CTSV tập hợp danh sách sinh viên được dự tuyển học bổng trình Ban Giám hiệu ký duyệt và gửi công văn đề nghị tới nhà tài trợ.

6. Lưu hồ sơ

          Hồ sơ của qui trình được qui định quản lý như sau:

STT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Hình thức

lưu

Thời gian

lưu

Hình thức

huỷ

1

Công văn cấp học bổng của nhà tài trợ

Phòng CTSV

 

5 năm

Xé bỏ

2

Hồ sơ đề nghị cấp học bổng của đơn vị có sinh viên

Phòng CTSV

Theo Khoa  (Đơn vị có sinh viên)

5 năm

Xé bỏ

3

Quyết định cấp học bổng và công văn gửi nhà tài trợ

Các đơn vị có liên quan

Theo Khoa (Đơn vị có sinh viên)

5 năm

Xé bỏ

7.    Phụ lục

TT

Tên biểu mẫu/phụ lục

Ký hiệu

1

Danh sách đề nghị cấp học bổng

BM.01.QT.CTSV.09

 

Liên kết Website