Quy trình xét kỷ luật sinh viên

1. Mục đích

- Hướng dẫn thủ tục, nội dung, trình tự các bước tiến hành xử lý kỷ luật khi có vụ việc vi phạm nội quy, quy chế, để các đơn vị, cá nhân có liên quan dễ dàng thực hiện; các cấp quản lý có thẩm quyền có cơ sở kiểm tra, điều hành và chỉ đạo.

2. Phạm vi

- Quy trình áp dụng đối với Sinh viên vi phạm kỷ luật (do nghỉ học dài ngày), do rèn luyện từ mức khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ học tập 01 năm đến buộc thôi học trong trong toàn Trường.

3. Tài liệu liên quan

- Quyết định số 2624/QĐ-TC ngày 07/07/1976 của Bộ Giao thông Vận tải qui định nhiệm vụ và quyền hạn Trường Đại học Hàng hải.

- Quyết định số 50/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/08/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Quyết định số 2054/QĐ-ĐHHHVN-CTSV ngày 03/09/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về ban hành Quy chế Công tác sinh viên.

4. Định nghĩa

4.1 Định nghĩa

Quy trình xét kỷ luật sinh viên mức khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ học tập 01 năm, buộc thôi học là trình tự các bước tiến hành xử lý kỷ luật khi sinh viên vi phạm kỷ luật ở mức này theo Quy chế công tác sinh viên.

4.2 Giải thích từ ngữ

- CTSV: Công tác sinh viên.

- GVCN: Giáo viên chủ nhiệm,

5. Nội dung

Các bước tiến hành

Bước 1. Sinh viên có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật, sau đó nộp cho GVCN - Cố vấn học tập (trong trường hợp sinh viên bỏ học dài ngày không phải thực hiện bước này).

Bước 2. GVCN - Cố vấn học tập chủ trì họp với tập thể lớp khóa học, phân tích và làm danh sách sinh viên đề nghị hình thức kỷ luật gửi lên Khoa (Đơn vị có sinh viên) hoặc Ban quản lý khu Nội trú.

Bước 3. Khoa (Đơn vị có sinh viên) hoặc Ban quản lý khu Nội trú :

+ 3a : Gửi thông báo về mức độ vi phạm kỷ luật của sinh viên về gia đình SV trong thời gian 15 ngày được lao động giảm điểm phạt (gửi theo đường công văn của Phòng Hành chính Tổng hợp).  

+ 3b: Sau thời gian 15 ngày nếu sinh viên không làm đơn xin lao động giảm điểm (theo Quy trình lao động giảm điểm phạt cho sinh viên (QT.CTSV.05), sẽ lập hội đồng cấp cơ sở xét kỷ luật sinh viên vi phạm, danh sách đề nghị mức vi phạm kỷ luật sinh viên theo BM.01.QT.CTSV.08; BM.02.QT.CTSV.08 gửi về phòng CTSV

- Đối với các trường hợp mức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo Khoa (Đơn vị có sinh viên) hoặc Ban quản lý khu Nội trú: ban hành quyết định BM.03.QT.CTSV.08 (Gửi QĐ ở mức cảnh cáo về gia đình theo đường công văn của Phòng Hành chính Tổng hợp).

Bước 4. Căn cứ danh sách đề nghị mức vi phạm kỷ luật sinh viên Phòng CTSV soạn quyết định trình Ban Giám hiệu ký duyệt:

- Đối với Quyết định kỷ luật 01 năm lập theo biểu mẫu BM.04.QT.CTSV.08

- Đối với Quyết định kỷ luật Buộc thôi học lập theo biểu mẫu BM.05.QT.CTSV.08

Bước 5. Phòng CTSV gửi các Quyết định về Khoa (Đơn vị có sinh viên) hoặc Ban quản lý khu Nội trú.

Bước 6. Khoa (Đơn vị có sinh viên) hoặc Ban quản lý khu Nội trú nhận các Quyết định, gửi về:

+ 6a: Gia đình sinh viên (gửi theo đường công văn của Phòng Hành chính Tổng hợp).

+ 6b: Địa phương nơi sinh viên cư trú (gửi theo đường công văn của Phòng Hành chính Tổng hợp).

+ 6c: Sinh viên vi phạm.

6. Lưu hồ sơ

STT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Hình thức lưu

Thời gian lưu

Hình thức huỷ

          1 

Hồ sơ sinh viên vi phạm

Khoa (Đơn vị có SV), Ban QLKNT

Bản giấy

5 năm

Xé bỏ

          2 

Biên bản họp kỷ luật

Khoa (Đơn vị có SV), Ban QLKNT

Bản giấy

5 năm

Xé bỏ

          3 

Danh sách đề nghị Nhà trường kỷ luật từ mức Đình chỉ học tập 01 năm đến buộc thôi học

Khoa (Đơn vị có SV), Ban QLKNT

Bản giấy

5 năm

Xé bỏ

          4 

Quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo

Khoa (Đơn vị có SV), Phòng CTSV

Bản giấy

5 năm

Xé bỏ

          5 

Quyết định Đình chỉ học tập 01 năm

Khoa (Đơn vị có SV), Phòng CTSV

Bản giấy

5 năm

Xé bỏ

          6 

Quyết định Buộc thôi học

Khoa (Đơn vị có SV), Phòng CTSV

Bản giấy

5 năm

Xé bỏ

7. Phụ lục

TT

Tên biểu mẫu/phụ lục

Ký hiệu

      1    

Biên bản họp kỷ luật

BM.01.QT.CTSV.08

      2    

Danh sách đề nghị Nhà trường kỷ luật từ mức Đình chỉ học tập 01 năm đến buộc thôi học

BM.02.QT.CTSV.08

      3    

Quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo

BM.03.QT.CTSV.08

      4    

Quyết định Đình chỉ học tập 01 năm

BM.04.QT.CTSV.08

      5    

Quyết định Buộc thôi học

BM.05.QT.CTSV.08

 

Liên kết Website