Quy trình cho sinh viên nghỉ học từ 6 tháng đến 12 tháng

1. Mục đích

Hướng dẫn sinh viên làm thủ tục nghỉ học dài ngày.

2. Phạm vi

Quy trình này áp dụng cho sinh viên hệ chính quy trong toàn Trường làm thủ tục xin nghỉ học dài ngày.

3. Tài liệu liên quan

- Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

- Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

- Quyết định số 1919/QĐ-ĐHHH-ĐT ngày 22 tháng 08 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải về ban hành Quy chế  đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

- Quyết định số 2054/QĐ-ĐHHHVN-CTSV ngày 03/09/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về ban hành Quy chế Công tác sinh viên.

4. Định nghĩa

4. 1 Định nghĩa

Quy trình này cho phép sinh viên được nghỉ học dài ngày, là Quy trình giải quyết thủ tục cho phép sinh viên được nghỉ học trong khoảng thời gian 06 tháng hoặc 1 năm theo quy chế công tác sinh viên, học tập.

4. 2 Giải thích từ ngữ

- CTSV: Công tác sinh viên

- Nghỉ học dài ngày: Là nghỉ học trong khoảng thời gian 6 tháng hoặc 1 năm.

5. Nội dung

Chi tiết các bước thực hiện

Bước 1. Sinh viên phải làm đơn theo biểu mẫu BM.01.QT.CTSV.06 đối với trường hợp xin nghỉ học từ trên 2 tuần đến 06 tháng, 1 năm hoặc xin thôi học làm đơn theo biểu mẫu BM.02.QT.CTSV.06 (tải tại trang web: vimaru.edu.vn - Phòng Công tác sinh viên - mục văn bản). Điền đầy đủ thông tin, ký vào đơn và xin ý kiến gia đình. Xin xác nhận của giáo vụ Khoa (Đơn vị có sinh viên) và ý kiến của Ban chủ nhiệm Khoa (Đơn vị có sinh viên) vào đơn.

Bước 2. Sinh viên làm thủ tục hồ sơ tại phòng CTSV:

- Đối với trường hợp xin nghỉ học từ trên 2 tuần đến 06 tháng, 1 năm hồ sơ gồm:

+ Đơn xin nghỉ học, Bảng kết quả học tập (Trong trường hợp nghỉ học vì lí do cá nhân).

+ Đơn xin nghỉ học do bị ốm hoặc bị tai nạn buộc phải điều trị trong thời gian dài nhưng phải có xác nhận của Bệnh viện và Trưởng trạm Y tế Trường (trong trường hợp nghỉ học vì lí do ốm đau).

+ Phiếu thanh toán tài sản (BM.03.QT.CTSV.06)

- Đối với trường học xin thôi học hồ sơ gồm:

+ Đơn xin thôi học (BM.02.QT.CTSV.06)

+ Phiếu thanh toán tài sản (BM.03.QT.CTSV.06)

Bước 3. Phòng CTSV xem xét hồ sơ nếu đủ điều kiện và hợp lệ sẽ làm quyết định trình Ban Giám hiệu kí duyệt.

Bước 4. Phòng CTSV chuyển quyết định về Khoa ( Đơn vị có sinh viên)

Bước 5.  Sinh viên nhận quyết định nghỉ học tại Khoa ( Đơn vị có sinh viên).

6. Lưu hồ sơ

          Hồ sơ của qui trình được qui định quản lý như sau:

STT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Hình thức

lưu

Thời gian

lưu

Hình thức

huỷ

1

Đơn xin nghỉ học dài ngày, Đơn xin thôi học (và các giấy tờ kèm theo - nếu có)

Phòng CTSV

Theo Khoa (Đơn vị có sinh viên)

7 năm

Xé bỏ

2

Quyết định cho phép SV nghỉ học dài ngày, thôi học

Phòng CTSV, Đơn vị có liên quan

Quyết định

7 năm

Xé bỏ

 

7.    Phụ lục

TT

Tên biểu mẫu/phụ lục

Ký hiệu

1

Đơn xin nghỉ học dài ngày (Từ trên 2 tuần đến 06 tháng, 1 năm)

BM.01.QT.CTSV.06

2

Đơn xin thôi học

BM.02.QT.CTSV.06

3

Phiếu thanh toán tài sản

BM.03.QT.CTSV.06

 

Liên kết Website