Quy trình cho sinh viên trở lại học

1. Mục đích

Hướng dẫn sinh viên làm thủ tục quay trở lại học sau khi đã nghỉ học dài ngày (nghỉ học trong khoảng 6 tháng hoặc 1 năm).

2. Phạm vi

Quy trình này áp dụng cho sinh viên trong toàn trường làm thủ tục quay trở lại học sau khi đa hết thời gian cho phép nghỉ học của nhà trường.

3. Tài liệu liên quan

- Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

- Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

- Quyết định số 1919/QĐ-ĐHHH-ĐT ngày 22 tháng 08 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải về ban hành Quy chế  đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

- Quyết định số 2054/QĐ-ĐHHHVN-CTSV ngày 03/09/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về ban hành Quy chế Công tác sinh viên.

4. Định nghĩa

4.1 Định nghĩa

Quy trình cho phép sinh viên trở lại học là quy trình hướng dẫn thủ tục để sinh viên được trở lại học sau khi nghỉ học dài ngày theo quy chế công tác sinh viên.

4.2 Giải thích từ ngữ

- CTSV: Công tác sinh viên

- Nghỉ học dài ngày: Là nghỉ học trong khoảng thời gian từ trên 2 tuần đến 6 tháng,1 năm.

5. Nội dung

         Các bước thực hiện

Bước 1. Sinh viên phải làm đơn theo biểu mẫu BM.01.QT.CTSV.07 (hoặc tải tại trang web: vimaru.edu.vn - Phòng Công tác sinh viên - mục văn bản). Điền đầy đủ thông tin, ký vào đơn vào đơn và xin ý kiến gia đình. Xin ý kiến và xác nhận của Công an địa phương vào đơn (có đóng dấu). Nộp đơn tại văn phòng Khoa (Đơn vị có sinh viên) và xin ý kiến của Ban chủ nhiệm Khoa (Đơn vị có sinh viên) để xếp lớp.

Bước 2. Trong thời gian 01 tháng trước khi bắt đầu học kỳ sinh viên nộp hồ sơ tại phòng CTSV, hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin trở lại học tập, Quyết định nghỉ học tạm thời, Bảng kết quả học tập (trong trường hợp trở lại học tập vì lí do cá nhân).

+ Đơn xin trở lại học tập, Quyết định nghỉ học tạm thời, giấy xác nhận của Bệnh viện và Trưởng trạm Y tế Trường đủ sức khỏe để trở lại học tập (trong trường hợp trở lại học tập vì lí do ốm đau).

Bước 3. Phòng CTSV xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện và hợp lệ sẽ làm quyết định trình Ban Giám hiệu kí duyệt.

Bước 4.  Phòng CTSV chuyển Quyết định được phép quay trở lại học của sinh viên về Khoa (Đơn vị có sinh viên).

Bước 5. Sinh viên nhận Quyết định trở lại học tập tại Khoa (Đơn vị có sinh viên).

6. Lưu hồ sơ

             Hồ sơ của qui trình được qui định quản lý như sau:

STT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Hình thức

lưu

Thời gian

lưu

Hình thức

huỷ

1

Quyết định cho phép SV nghỉ học dài ngày

Phòng CTSV

Theo Khoa (Đơn vị có sinh viên).

7 năm

Xé bỏ

2

Đơn xin trở lại học tập và các giấy tờ kèm theo (nếu có)

Phòng CTSV

Theo Khoa

(Đơn vị có sinh viên).

7 năm

Xé bỏ

3

Quyết định cho phép SV được trở lại học

Các đơn vị có liên quan

Theo Khoa (Đơn vị có sinh viên).

7 năm

Xé bỏ

 

7.     Phụ lục

TT

Tên biểu mẫu/phụ lục

Ký hiệu

1

Đơn xin trở lại học tập

BM.01.QT.CTSV.07

 

Liên kết Website