Quy trình lao động giảm điểm phạt cho sinh viên

1. Mục đích

Quy trình này quy định thống nhất việc tổ chức lao động giảm điểm phạt cho sinh viên vi phạm kỷ luật của những lỗi được phép lao động giảm điểm phạt.

2. Phạm vi

Quy trình này áp dụng cho sinh viên trong toàn trường vi phạm kỷ luật của những lỗi được lao động giảm điểm phạt.

3. Tài liệu liên quan

- Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

- Quyết định số 2054/QĐ-ĐHHHVN-CTSV ngày 03/09/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về ban hành Quy chế Công tác sinh viên.

4. Định nghĩa

4.1 Định nghĩa

Quy trình tổ chức lao động giảm điểm phạt cho sinh viên là quy trình quy định trình tự tổ chức thực hiện lao động giảm điểm cho những sinh viên vi phạm kỷ luật những lỗi được phép lao động giảm đỉm phạt

4.2 Giải thích từ ngữ

- CTSV: Công tác sinh viên

- GV: Giảng viên

5. Nội dung

5.1. Sơ đồ thực hiện

Chi tiết các bước thực hiện

Bước 1. Sinh viên vi phạm kỷ luật (diện được lao động giảm điểm phạt) sau khi nhận thông báo của Khoa (đơn vị có sinh viên) hoặc Ban quản lý KNT về mức độ vi phạm (trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận thông báo)  làm đơn xin lao động giảm điểm phạt tại văn phòng Khoa (Đơn vị có sinh viên) theo mẫu BM.01-QT.CTSV.05 (hoặc tải tại trang Web: http://www.vimaru.edu.vn mục Văn bản biểu mẫu\Phòng Công tác sinh viên) điền đầy đủ thông tin, ký tên và nộp cho Quản sinh.

Bước 2. Cán bộ Quản sinh Khoa (Đơn vị có sinh viên) ký xác nhận các lỗi được lao động giảm điểm và tổng số điểm được giảm sau khi lao động, trình lên Ban Chủ nhiệm khoa.

Bước 3. Ban Chủ nhiệm Khoa (Đơn vị có sinh viên) phân công công việc cho sinh viên và cử đơn vị tiếp nhận lao động phân công công việc cụ thể.

Bước 4. Đơn vị trực tiếp sử dụng lao động cho sinh viên lao động, sau khi sinh viên lao động đơn vị trực tiếp sử dụng lao động ký nhận xét và đánh giá kết quả lao động, chuyển Quản sinh Khoa (Đơn vị có sinh viên)

Bước 5. Quản sinh Khoa (Đơn vị có sinh viên) ký nhận số điểm được trừ sau khi sinh viên đã tiến hành lao động giảm điểm. Số điểm còn lại, nếu nằm trong khung dưới 15 điểm thì được tính vào số điểm điểm phạt tích lũy, nếu nằm trong khung từ 15 đến 20 điểm thì Ban Chủ nhiệm Khoa (Đơn vị có sinh viên) ra quyết định Khiển trách, nếu nằm trong khung từ 21 đến 25 điểm thì Ban Chủ nhiệm Khoa (Đơn vị có sinh viên) ra quyết định Cảnh cáo.

Bước 6. Ban Chủ nhiệm Khoa (Đơn vị có sinh viên) gửi danh sách và các QĐ kỷ luật về Phòng CTSV theo báo cáo tháng (BM.02-QT.CTSV.05), báo cáo học kỳ  (BM.03-QT.CTSV.05) báo cáo năm (BM.04-QT.CTSV.05)

Lưu ý: Số lần được lao động giảm điểm đối với từng Ngành đi biển 1 kỳ 2 lần; các ngành khác 1 kỳ 1 lần

6. Lưu hồ sơ

STT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Hình thức lưu

Thời gian lưu

Hình thức huỷ

1

Đơn xin lao động giảm điểm phạt

Khoa (Đơn vị có SV)

Theo lớp

7 năm

Xé bỏ

2

Quyết định xử lý kỷ luật sinh viên

Khoa (Đơn vị có SV)

Phòng CTSV

Danh sách

7 năm

Xé bỏ

3

Báo cáo công tác sinh viên tháng

Khoa (Đơn vị có SV)

Phòng CTSV

Kẹp file

5 năm

Xé bỏ

4

Báo cáo công tác sinh viên học kỳ

Khoa (Đơn vị có SV)

Phòng CTSV

Kẹp file

5 năm

Xé bỏ

5

Báo cáo công tác sinh viên năm học

Khoa (Đơn vị có SV)

Phòng CTSV

Kẹp file

5 năm

Xé bỏ

 

7.    Phụ lục

TT

Tên biểu mẫu/phụ lục

Ký hiệu

1

Đơn xin lao động giảm điểm phạt

BM.01.QT.CTSV.05

2

Báo cáo công tác sinh viên tháng

BM.02.QT.CTSV.05

3

Báo cáo công tác sinh viên học kỳ

BM.03.QT.CTSV.05

4

Báo cáo công tác sinh viên năm học

BM.04.QT.CTSV.05

 

Liên kết Website