Quy trình quản lý sinh viên ngoại trú

1. Mục đích

Hướng dẫn thủ tục, nội dung, trình tự các bước sinh viên ngoại trú theo quy chế công tác sinh viên, để các đơn vị, cá nhân có liên quan dễ dàng thực hiện; các cấp quản lý có thẩm quyền có cơ sở kiểm tra, điều hành và chỉ đạo.

2. Phạm vi

- Quy trình áp dụng đối với Sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy trường Đại học Hàng hải theo Quy chế công tác sinh viên.

3. Tài liệu liên quan

- Quyết định số 2624/QĐ-TC ngày 07/07/1976 của Bộ Giao thông Vận tải qui định nhiệm vụ và quyền hạn Trường Đại học Hàng hải.

- Quyết định số 50/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/08/2007 của Bộ  Giáo dục & Đào tạo.

- Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

- Quyết định số 2054/QĐ-ĐHHHVN-CTSV ngày 03/09/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về ban hành Quy chế Công tác sinh viên.

4. Giải thích các từ viết tắt:

            CTSV: Công tác sinh viên

5. Nội dung

Các bước tiến hành:

Bước 1. Sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam ở ngoại trú phải viết đơn Đăng ký tạm trú (BM.01.QT.CTSV.01) nộp cho quản sinh Khoa (Đơn vị có sinh viên).

Bước 2. Khoa (Đơn vị có sinh viên) cập nhật danh sách trích ngang vào Sổ tổng hợp theo dõi quản lý sinh viên ngoại trú (BM.02.QT.CTSV.01) để quản lý sinh viên  .

- Ban hành những quy định, hướng dẫn nội bộ khoa về CTSV ngoại trú trên cơ sở quy định chung của Nhà trường, đặc biệt phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân đơn vị thuộc khoa.

-  Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra bộ phận CTSV Khoa (Đơn vị có SV) thực hiện việc điểm danh định kỳ với sinh viên ngoại trú, ít nhất 01 lần/tháng vào giờ Chào cờ (BM.03.QT.CTSV.01); phối hợp với Phòng CTSV, công an xã, phường, cụm dân cư lân cận Trường trong việc kiểm tra định kỳ ít nhất 01 lần/học kỳ với các khu có đông sinh viên ở ngoại trú. Sinh viên thay đổi địa chỉ liên lạc phải làm phiếu báo thay đổi địa chỉ tạm trú theo biểu mẫu (BM.04.QT.CTSV.01) nộp về cho Quản sinh Khoa (Đơn vị có sinh viên) trong vòng 15 ngày kể từ khi có thay đổi.

-  Xử lý nghiêm các vi phạm của sinh viên ngoại trú theo thẩm quyền; chủ động thông tin, phối hợp với Phòng CTSV, Ban bảo vệ, các đoàn thể, công an xã phường, cụm dân cư giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan đến sinh viên ngoại trú thuộc Khoa (Đơn vị có SV).

- Kết thúc mỗi học kỳ, năm học, thu Phiếu nhận xét của cụm dân cư của các sinh viên thuộc Khoa (Đơn vị có SV) ở ngoại trú, làm cơ sở phân loại rèn luyện sinh viên cuối kỳ học.

 - Lập báo cáo tổng hợp sinh viên ngoại trú theo kỳ (BM.05.QT.CTSV.01), nhập vào hệ thống Stuman theo báo cáo hàng tháng (BM.02.QT.CTSV.05), học kỳ (BM.03.QT.CTSV.05), năm học (BM.04.QT.CTSV.05) báo cáo Ban Giám hiệu qua Phòng Công tác sinh viên.

Bước 3. Căn cứ vào báo cáo của các Khoa (Đơn vị có sinh viên). Phòng Công tác sinh viên tổng hợp báo cáo định kỳ Ban Giám hiệu trong giao ban CTSV tháng, tổng kết CTSV năm.

6. Hồ sơ

STT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Hình thức lưu

Thời gian lưu

Hình thức huỷ

1

Đơn đăng ký tạm trú

Khoa (Đơn vị có sinh viên)

File kẹp

5 năm

Xé bỏ

2

Sổ tổng hợp theo dõi quản lý sinh viên ngoại trú

Khoa (Đơn vị có sinh viên)

File kẹp

5 năm

Xé bỏ

3

Danh sách điểm danh sinh viên

Khoa (Đơn vị có sinh viên)

File kẹp

5 năm

Xé bỏ

4

Phiếu báo thay đổi địa chỉ tạm trú

Khoa (Đơn vị có sinh viên)

File kẹp

5 năm

Xé bỏ

5

Tổng hợp tình hình sinh viên ngoại trú theo kỳ

Khoa (Đơn vị có sinh viên)

Phòng CTSV

File kẹp

5 năm

Xé bỏ

7. Phụ lục

TT

Tên biểu mẫu/phụ lục

Ký hiệu

      1    

Đơn đăng ký tạm trú

BM.01.QT.CTSV.01

      2    

Sổ tổng hợp theo dõi quản lý sinh viên ngoại trú

BM.02.QT.CTSV.01

      3    

Danh sách điểm danh sinh viên

BM.03.QT.CTSV.01

      4    

Phiếu báo thay đổi địa chỉ tạm trú

BM.04.QT.CTSV.01

      5    

Tổng hợp tình hình sinh viên ngoại trú theo kỳ

BM.05.QT.CTSV.01

Biểu mẫu tham khảo

      6    

Báo cáo công tác sinh viên tháng

BM.02.QT.CTSV.05

      7    

Báo cáo công tác sinh viên học kỳ

BM.03.QT.CTSV.05

      8    

Báo cáo công tác sinh viên năm học

BM.04.QT.CTSV.05

 

Liên kết Website