Thông tin cán bộ giảng viên bộ môn Kỹ thuật nhiệt lạnh

STT

Họ và tên giảng viên

Chi tiết

1

PGS.TS Lê Văn Điểm

Chi tiết

2

TS. Thẩm Bội Châu

Chi tiết

3

TS. Dương Xuân Quang

Chi tiết

4

TS. Ngô Gia Việt

Chi tiết

5

Th.S Đặng Văn Trường

Chi tiết

6

Th.S Nguyễn Văn Hải

Chi tiết

7

Th.S Nguyễn Mạnh Chiều

Chi tiết

8

Th.S Đinh Phi Trường

Chi tiết

9

Th.S Nguyễn Đức Bình

Chi tiết

 

Liên kết Website