Bộ môn: Công nghệ vật liệu

Thông tin trích ngang của    :TS. Nguyễn Dương Nam

Bộ môn                                   :Công nghệ vật liệu

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Nguyễn Dương Nam

2

Ngày/tháng/ năm sinh

26/10/1985

3

Nơi công tác

Bộ môn Công nghệ và Vật liệu – Viện Cơ khí – trường ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 705 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Lê Chân – Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: namnd.khcs@vimaru.edu.vn 

Điện thoại: 0934315317

6

Học vị cao nhất

Tiến sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2016

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Bách Khoa Hà Nội

9

Năm đạt chức danh

 

10

Ngành

Kỹ thuật Vật liệu

 

11

Chuyên ngành

Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt

12

Ngoại ngữ

Anh

13

Hướng nghiên cứu

- Khoa học vật liệu

- Nhiệt luyện và xử lý bề mặt vật liệu

- Công nghệ chế tạo vật liệu

- Ăn mòn và bảo vệ vật liệu

- Kỹ thuật và quản lý hệ thống sản xuất

14

Các công trình đã công bố

 1. Sai Manh Thang, Le Thi Chieu, Nguyen Duong Nam (2011), Effect of heat treatment and strain on mechanical Cu-7Ni-7Sn alloy; Proceedings the 5th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, s470-s473

2. Nguyen Ngoc Huan, Nguyen Duong Nam, Le Thi Chieu, Hoang Thi Ngoc Quyen, Pham Mai Khanh (10/2014), Influence Of Rare-Earth (RE) On Microstructure And Properties Of High Manganese Steel, RCMME, ISBN: 978-604-911-942-2, pp104-106.

3. Pham Mai Khanh, Nguyen Duong Nam, Le Thi Chieu, Hoang Thi Ngoc Quyen (2015), Effects Of Chromium Content And Impact Load On Microstrucrure And Properties Of High Manganese Steel, Materials Science Forum. ISSN 0255-5476, pp297-300.

4. Nguyen Duong Nam, Le Thi Chieu, Pham Mai Khanh, Pham Huu Kien (02/2015), Effect of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of High Manganese Steel 15Mn2Cr1V, International Journal of Engineering Research And Management (IJERM), ISSN: 2349-2058, Volume-02, Issue-02, pp15-17.

5. Nguyen Duong Nam, Le Thi Chieu, Ta Duc Anh, Doan Minh Duc, Pham Mai Khanh (10/2015), Influence of Intermediating Heating Stage of The Heat Treatment Process On Microstructures and Properties of High Manganese Steel Mn15Cr2V; AFC13, ISBN: 978-604-938-550-6, pp174-179.

6. Le Thi Chieu, Sai Manh Thang, Nguyen Duong Nam and Pham Mai Khanh (02/2016), The Effect of Deformation on Microstructure of Cu-Ni-Sn Aging Alloys; Key Engineering Materials ISSN: 1662-9795, Vol 682, pp113-118; www.scientific.net/KEM.682.113

7. Nguyen Duong Nam, Le Thi Chieu, Nguyen Minh Truc, Pham Mai Khanh (04/2016), Investigation of Phase Transformation Mechanism of High Manganese Steel Mn15Cr2 Heat-treated by Subzero Temperature Process, International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 7, Issue 4, pp 1527-1530

8. Nguyen Duong Nam, Le Thi Chieu, Pham Mai Khanh (06/2017), Studies on the Mechanism of Work Hardening of Austenitic High Manganese Steel Alloyed with Chromium and Vanadium, Key Engineering Materials ISSN: 1662-9795, Vol 737, pp32-37; www.scientific.net/KEM.737.32

9. Le Thi Nhung, Pham Mai Khanh, Le Minh Hai, Nguyen Duong Nam (10/2017), The relationship between continuous cooling rate and microstructure in heat treat affected zone (HAZ) of the dissimilar weld between carbon steel and austenitic stainless steel, Acta Metallurgica Slovaca, Vol. 23, 2017, No. 4, p. 363-370, DOI 10.12776/ams.v23i4.1002

10. Anh Tuan Hoang, Lan Huong Nguyen, Duong Nam Nguyen (2018), A study of Mechanical Properties and Conductivity Capability of Cu-9Ni-3Sn Alloy, International Journal of Applied Engineering Research, Volume 13, Number 7, Page No:5120-5126, http://www.ripublication.com

11. Anh Tuan Hoang,Van Viet Pham, Duong Nam Nguyen (2018), A Report of Oil Spill Recovery Technologies, International Journal of Applied Engineering Research, Volume 13, Number 7, Page No: 4915-4928, http://www.ripublication.com

12. Anh Tuan Hoang, Van Vang Le, Abdel Rahman M.Said Al-Tawaha, Duong Nam Nguyen, Abdel Razzaq M.Said Al-Tawaha, Muhamad Mat Noor & Van Viet Pham (2018), An absorption capacity investigation of new absorbent based on polyurethane foams and rice straw for oil spill cleanup, Petroleum Science and Technology, Vol. 36; No.05 P.361-370, https://doi.org/10.1080/10916466.2018.1425722

13. Xuan Duong Pham, Anh Tuan Hoang, Duong Nam Nguyen (2018), A Study on the Effect of the Change of Tempering Temperature on the Microstructure Transformation of Cu-Ni-Sn Alloy, International Journal of Mechanical & Mechatronics Engineering, Vol:18 No:04, pp. 1-8.

14. Mai Khanh Pham, Duong Nam Nguyen, Anh Tuan Hoang (2018), Influence of Vanadium Content on the Microstructure and Mechanical Properties of High-Manganese Steel, International Journal of Mechanical & Mechatronics Engineering, Vol:18 No:02

15. D.. N. Nguyen, A. T. Hoang, X. D. Pham, M. T. Sai, M. Q. Chau, V. V. Pham, (2018), Effect of Sn Component on Properties and Microstructure Cu-Ni-Sn Alloys, Jurnal Teknologi, 80:6; 43–51, www.jurnalteknologi.utm.my

16. T.Nhung Le, M.Khanh Pham, A. Tuan Hoang, T.N.Mai Bui, D.Nam Nguyen, (2018), Microstructure change for Multi-pass Welading Between Austenitic Stainless Steel and Carbon Steel, Journal of Mechanical Engineering Research & Developments, Vol 2, Issue 2 pp. 97-102, http://doi.org/10.26480/jmerd.02.2018.97.102

17. T.Nhung Le, M.Khanh Pham, A.Tuan Hoang, D.Nam Nguyen, (2018), Microstructure and Elements Distribution in the Transition Zone of Carbon Steel and Stainless Steel Welds, Journal of Mechanical Engineering Research & Developments, Vol 41, Issue 3 pp. 27-31, http://doi.org/10.26480/jmerd.03.2018.27.31

18. Anh Tuan Hoang, Duong Nam Nguyen, Van Viet Pham, (2018), Heat Treatment Furnace for Improving the Weld Mechanical Properties: Design and Fabrication, International Journal of Mechanical Engineering and Technology, Volume 9, Issue 6, June 2018, pp. 496–506, Article ID: IJMET_09_06_057, http://www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?JType=IJMET&VType=9&IType=6

19. Nguyen Duong Nam, Nguyen Anh Xuan, Nguyen Van Bach, Le Thi Nhung, Le Thi Chieu, (2019), Control gas nitriding process: A review, Journal of Mechanical Engineering Research & Developments, ISSN:1024-1752, Vol 42 – 2019; pp 17-25, http://doi.org/10.26480/jmerd.01.2019.17.25

20. V.V Le, D.N Nguyen, A.X Nguyen, T.T.V Tran, V.B Nguyen, (2019), Design a Technical Process of Thermal Spray Applied to The Crank Shaft Rehabilitation of Ship, Journal of Mechanical Engineering Research & Developments, ISSN:1024-1752, Vol 42 – 2019; pp 56-60, http://doi.org/10.26480/jmerd.01.2019.56.60

21. Nguyen Phuoc Quy Phong, Tran Phap Dong, Pham Ngoc Vuong, Nguyen Van Bach, Tran Thi Thanh Van and Nguyen Duong Nam* (2019), Research about Phase Transformation of Low Carbon Steel When Deformation and Heat Treatment, International Journal of Mechanical Engineering and Technology, Volume 10, Issue 02, February 2019, pp. 780-786, Article ID: IJMET_10_02_081, http://www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?JType=IJMET&VType=10&IType=2

22. Hoang Thi Ngoc Quyen, Vu Anh Tuan, Tran Phap Dong, Vu Viet Quyen, Nguyen Duong Nam*, (2019), Effect of rare earth on M7C3 eutectic carbide in 13% chromium alloy cast iron, International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, ISSN: 2088-5334 Vol. 9 (2019) No. 2, pp. 724-728.
23.Tran Thi Thanh Van, Tran Ngoc Thanh, Pham Ngoc Vuong, Nguyen Duong Nam, (2019), Calculation of Cylindrical Products Made of Composite Materials Using Wrap Technology, Journal of Mechanical Engineering Research & Developments, ISSN:1024-1752 Vol 42 (2) – 2019; pp 76-78, http://doi.org/10.26480/jmerd.02.2019.76.78

24. Hoang Thi Ngoc Quyen, Nguyen Hong Hai, Vu Viet Quyen, Nguyen Van Bach, Vu Anh Tuan, Nguyen Duong Nam*, (2019), Study on the Breakdown of Milling Balls Made of 13%Cr White Cast-Iron Working in Strong Abrasive and Clash Conditions, Journal of Mechanical Engineering Research and Developments, ISSN:1024-1752 Vol 42 (2) – 2019; pp 98-100, http://doi.org/10.26480/jmerd.02.2019.98.100

25. Vu Anh Tuan, Nguyen Duong Nam, Pham Ngoc Vuong, Mai Van Thi, Pham Mai Khanh*, (2019), Influence of Nickel on the Microstructure and Mechanical Properties of Aluminum copper alloy, Journal of Mechanical Engineering Research & Developments, ISSN:1024-1752 Vol 42 (2) – 2019; pp 84-86, http://doi.org/10.26480/jmerd.02.2019.84.86

26. Nguyen Duong Nam, Vu Anh Tuan, Nguyen Hai Yen, Dao Van Lap, and Pham Mai Khanh, (2019), A Study of Phase Transformation in Shape Memory Alloy CuAl9Fe4, Journal of Mechanical Engineering Research & Developments, ISSN:1024-1752 Vol 42 (2) – 2019; pp 72-75, http://doi.org/10.26480/jmerd.02.2019.72.75

27. Sai Manh Thang, Tran The Nam and Nguyen Duong Nam, (2019), Study on Microstructure and Properties of Cu-9Ni-6Sn Alloy, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1662-7482, Vol. 889, pp 17-23, doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.889.17

28. Anh Tuan Hoang, Thi Thanh Van Tran, Van Bach Nguyen, Duong Nam Nguyen (2019), Effect of heat treatment process on the microstructure and mechanical properties of the spray coating Ni-Cr on CT38 steel, International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, Vol. 9 (2019) No. 2, pp 560 – 568.

29. Nguyen Duong Nam, (2019), Influence of heat treatment and deformation on the microstructure and mechanical properties Cu-Ni-Sn alloy, Journal of Mechanical Engineering Research & Developments, Vol 42 (3) – 2019; pp 102`-105 http://doi.org/10.26480/jmerd.03.2019.102.105

30. Vu Anh Tuan, Tran The Nam, Nguyen Duong Nam and Pham Mai Khanh (2019), Research and Manufacturing of High-Mechanical Copper Alloys for Shaft Liners, AGA 2018 - 19th Annual General Assembly (AGA) of the International Association of Maritime Universities (IAMU)2018, Pages 382-389, http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85064984439&partnerID...

31. Khanh Mai Pham, Thai Thi Le, Nhung Thi Le, Tuan Anh Vu, Quyen Viet Vu, Nam Duong Nguyen (2019), Effect of Element Addition and Heat Treatment Process on the Properties of High Manganese Steel, International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, Vol. 9 No. 4, pp 1289 – 1295.

32. Duong Nam Nguyen, Duong Nguyen Nguyen, Mai Khanh Pham (2019), Influence of rare-earth on the microstructure and mechanical properties of high manganese steel under impact load, Vol. 25 No. 3, 158-165.

 

15

Sách đã xuất bản

1. Vật liệu sử dụng trong tàu thủy – NXB Bách Khoa Hà Nội – 2013
2. Vật liệu nhiệt lạnh - NXB Hàng Hải 2019
3. Quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm - NXB Hàng Hải - 2019

 

Liên kết Website