Bộ môn: Máy xếp dỡ

Thông tin trích ngang của    :TS.GVC. Nguyễn Lan Hương

Bộ môn                                   :Máy xếp dỡ

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Nguyễn Lan Hương

2

Ngày/tháng/năm sinh

15/09/1970

3

Nơi công tác

BM Máy xếp dỡ- Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 704 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Lê Chân - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: nlhuongkdt@gmail.com and huongnlvck@vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0903264858. 

6

Học vị cao nhất

Tiến sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

4/04/2016

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Hàng hải Việt Nam

9

Ngành

Kỹ thuật

10

Chuyên ngành

Máy và thiết bị tàu thủy

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

12

Hướng nghiên cứu

Cần trục
Xe nâng
Băng chuyền
Sữa chữa máy nâng chuyển
Ngoại ngữ
Ô tô
An toàn công nghiệp
Nhiên liệu Dimethyl ethe

13

Các công trình đã công bố

1. Nhiên liệu thay thế sử dụng cho động cơ diessel. 2012, Tạp chí giao thông vận tải
2. Nghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu Dimethyl ether  (DME) cho động cơ Diesel. 2013, Tạp chí giao thông vận tải
3. Simulation study on the effect of injection process on performance and emissions of a Dimethyl Ether (DME) fueled diesel engine. 2013, The 3rd International Conference on Sustainable Energy
4. “Nghiên cứu tính toán mô phỏng động cơ diesel sử dụng nhiên liệu Dimethyl Ether (DME)”. 4- 2014, Số 38- Tạp chí khoa học công nghệ hàng hải 
5. “Simulation study on performance and emissions of a Small Direct Injection Diesel Engine fueled by Dimethyl Ether”. 2014, The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering
6. “Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá tính năng kỹ thuật và phát thải của động cơ diesel sử dụng Dimethyl ether (DME)”. 2015, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ Giao thông vận tải. Đại học GTVT HCM.
7. “Một số hệ thống cung cấp nhiên liệu DIMETHYL ETHER (DME) cho đông cơ diesel”. 3- 2016, Số 46- Tạp chí khoa học công nghệ hàng hải
8. Quá trình phân rã sơ cấp của chùm tia phun nhiên liệu trong động cơ đốt trong. 3- 2016, Số 46, Tạp chí khoa học công nghệ hàng hải
9. Validation and calibration of diesel engine model using DME. 10-2016, 17th Annual General Assembly International Association of Maritime Universities
10. “Nghiên cứu quá trình tạo căn trong buồng cháy động cơ”. 4- 2017, Tạp chí khoa học công nghệ hàng hải
11. “Comparative analysis of emission and performance characteristic using Dimethyl ether (DME) and diesel oil fueled in diesel engine”. 2017, 11th Southeast ASEAN Technical University Consortium Symposium
Ho Chi Minh City University of Technology, Viet Nam
12. “Nghiên cứu phương án tối ưu hệ thống cung cấp nhiên liệu DIMETHYL ETHER (DME) cho động cơ diesel”. 2018, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ Giao thông vận tải. Đại học GTVT HCM.
13. Xác định vùng nguy hiểm của cần trục ô tô và biện pháp phòng ngừa tai nạn. 2018, Tạp chí Cơ khí Việt Nam
14. Design and fabrication of distillation equipment of fresh water from the seawater by the use of the waste heat from diesel engines. 2019, Journal of Mechanical Engineering Research and Developments (JMERD)

14

Sách đã xuất bản

An toàn công nghiệp

 

Liên kết Website