Thông tin cán bộ giảng viên bộ môn Công nghệ vật liệu

STT

Họ và tên giảng viên

Chi tiết

1

Th.S Nguyễn Thị Thu Lê (Trưởng Bộ môn)

Chi tiết

2

TS. Nguyễn Dương Nam (Phó trưởng Bộ môn)

Chi tiết

3

TS. Lê Thị Nhung

Chi tiết

4 Th.S Lê Văn Cương Chi tiết

5

Th.S Trần Thị Thanh Vân

Chi tiết

6 Th.S Đoàn Xuân Trượng Chi tiết

 


 

Liên kết Website