Tuyển sinh hệ đại học chính quy các chuyên ngành cơ khí 2017

Năm 2017, Viện Cơ khí tiếp tục tuyển sinh hệ đại học chính quy năm (05) chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí với tổng chỉ tiêu là 270, phân bổ như sau:

TT

Ngành/Chuyên ngành

Chỉ tiêu

Nhóm môn xét tuyển

Ngành

Kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering)

52520103 (mã quốc gia)

270

 

 

 

 

Toán Lý Hóa

Toán Lý Anh

Toán Văn Anh

Toán Văn Lý

1

Kỹ thuật ô tô (Automotive Engineering)

D122 (mã ĐHHHVN)

45

2

Kỹ thuật nhiệt lạnh (Heat and Refrigeration Engineering)

D123 (mã ĐHHHVN)

45

3

Máy và Tự động hóa xếp dỡ (Material Handling Machineries and Automation)

D109 (mã ĐHHHVN)

45

4

Kỹ thuật cơ khí (Mechanical Design and Manufacturing Engineering)

D116 (mã ĐHHHVN)

90

5

Cơ điện tử (Mechatronics Engineering)

D116 (mã ĐHHHVN)

45

 

Các chương trình đào tạo của Viện Cơ khí được xây dựng theo tiêu chuẩn CDIO - là tiêu chuẩn quốc tế được Học viện công nghệ Massachusete, Mỹ (MIT) khởi xướng đầu những năm 2000 và được nhiều trường đại học áp dụng. Theo đó, chương trình đào tạo được xây dựng một cách hợp lý, logic và khoa học để có thể chuyển hóa kiến thức thành các kỹ năng vận dụng được trong thực tiễn, hướng sinh viên tốt nghiệp tới khả năng hình thành ý tưởng (Conceive), thiết kế (Design), triển khai (Implement), vận hành (Operate) các sản phẩm, quy trình và hệ thống cơ khí phức tạp trong một môi trường hiện đại, dựa trên nền tảng làm việc nhóm. Sự khác biệt quan trọng khi xây dựng chương trình đào tạo theo CDIO là việc lựa chọn chuẩn đầu ra (CĐR) dựa trên sự tham gia của các bên liên quan (stakeholders), đặc biệt là các bên khách quan như sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, các cơ quan quản lý.

Sự khách quan trong việc xây dựng CĐR là điều kiện cơ bản để có thể đảm bảo đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Công việc tiếp theo là xây dựng một chương trình đạo tạo với đầy đủ các hướng dẫn, công cụ nhằm đạt CĐR đã định nghĩa. Với cách tiếp cận khoa học, hiện đại, đề cương CDIO bao gồm bốn (4) phần và được xây dựng phù hợp với bốn trụ cột giáo dục theo UNESCO, đó là:

1. Kiến thức và lập luận ngành (Technical Knowledge and Reasoning) - Học để biết (Learning to know);

2. Kỹ năng chuyên môn và phẩm chất cá nhân (Personal and Professional Skills and Attributes) - Học để trưởng thành (Learning to be);

3. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp (Interpersonal Skills: Teamwork and Communication) - Học để chung sống (Learning to live together);

4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội (Conceiving, Designing, Implementing and Operating Systems in the Enterprise and Societal Context) - Học để làm (Learning to do).

Chương trình đào tạo theo CDIO là chương trình đào tạo tích hợp (integrated cirriculum). Theo đó hướng tới: Tích hợp các kỹ năng nghề nghiệp như làm việc nhóm và giao tiếp; Đề cao việc học tập tích cực và qua trải nghiệm; Liên tục cải tiến thông qua quy trình đảm bảo chất lượng với mục tiêu cao; Làm phong phú khóa học với các dự án do sinh viên tự thiết kế – xây dựng và kiểm thử. Có thể hiểu, cách tiếp cận CDIO hướng tới đào tạo sinh viên phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực thực tiễn (gọi là năng lực C-D-I-O) và có ý thức trách nhiệm với xã hội.

Việc tiếp cận theo phương pháp CDIO sẽ đem lại các lợi ích sau:

– Đào tạo theo cách tiếp cận CDIO gắn với nhu cầu của người tuyển dụng, từ đó giúp thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo của nhà trường và yêu cầu của nhà sử dụng nguồn nhân lực;

– Đào tạo theo cách tiếp cận CDIO giúp người học phát triển toàn diện với các “kỹ năng cứng” và “kỹ năng mềm” để nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc luôn thay đổi;

– Đào tạo theo cách tiếp cận CDIO sẽ giúp các chương trình đào tạo được xây dựng và thiết kế theo một quy trình chuẩn. Các công đoạn của quá trình đào tạo sẽ có tính liên thông và gắn kết chặt chẽ;

– Cách tiếp cận CDIO là cách tiếp cận phát triển, gắn phát triển chương trình với chuyển tải và đánh giá hiệu quả giáo dục đại học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học lên một tầm cao mới.

Liên kết Website