Thông tin cán bộ giảng viên bộ môn Máy xếp dỡ

STT

Họ và tên giảng viên

Chi tiết

1

TS.GVC Nguyễn Lan Hương

Chi tiết

2

Th.S.GVC Phạm Đức

Chi tiết

3

Th.S Phạm Thị Yến Chi tiết

4

Th.S Nguyễn Thị Xuân Hương

Chi tiết

5

Th.S Lê Thị Minh Phương

Chi tiết

6

Th.S Bùi Thị Diệu Thúy

Chi tiết

7

Th.S Vũ Văn Tập

Chi tiết

8 Th.S Hoàng Quốc Đông Chi tiết

 

Liên kết Website