Đào tạo

Ngành: Kỹ thuật cơ khí (7520103) - Chuyên ngành: Máy và tự động hóa xếp dỡ (D109) Tổng cộng: 121 TC            Bắt buộc: 100 TC ...
HỌC KỲ I (12 TC)I. Bắt buộc: 12 TC1. Giải tích (18102-4 TC)2. Nguyên lý cơ bản 1 (19106-2 TC)3. Vật lý 1 (18201-3 TC)4. Tin học văn phòng (17102-3 TC)II. Tự chọn: 0 TCHỌC KỲ II (17 TC)I. Bắt buộc: 11...
HỌC KỲ I (12 TC)1. Bắt buộc: 12 TC1. Giải tích 1 (18102 – 4 TC)2. Nguyên lý cơ bản I (19106 – 2 TC)3. Vật lý 1 (18201 – 3 TC)4. Tin học văn phòng (17102 – 3 TC)2. Tự chọn: 0 TCHỌC KỲ II (17 TC)1. Bắt...
HỌC KỲ I (12 TC)I. Bắt buộc: 12 TC1. Giải tích (18102-4 TC)2. Nguyên lý cơ bản 1 (19106-2 TC)3. Vật lý 1 (18201-3 TC)4. Tin học văn phòng (17102-3 TC)II. Tự chọn: 0TCHỌC KỲ II (17 TC)I. Bắt buộc: 11...
Chương trình đào tạo được thực hiện từ khóa 58Ngành: Kỹ thuật cơ khí (7520103) - Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí (D116)HỌC KỲ I (16 TC) HỌC KỲ II (17 TC) I. Bắt buộc: 14 TCTiên quyếtI. Bắt...

Pages

Liên kết Website