Đào tạo

Vừa qua, Nhà trường đã tổ chức cho toàn bộ sinh viên K56 kiểm tra tiếng Anh đầu vào nhằm đánh giá trình độ, giúp các bạn sinh viên định hướng đăng ký các học phần tiếng Anh cho phù hợp, cũng như có...
1. Mục tiêu đào tạoChương trình đào tạo chuyên ngành Máy và tự động hóa xếp dỡ đào tạo cử nhân về Máy và tự động hóa xếp dỡ. Mục tiêu của chương trình là đào tạo cử nhân có khả năng hình thành ý...
1. Mục tiêu đào tạoChương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử đào tạo cử nhân về Kỹ thuật cơ điện tử. Mục tiêu của chương trình là đào tạo cử nhân có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế...
 1. Mục tiêu đào tạoChương trình đào tạo Kỹ thuật nhiệt lạnh, được xây dựng theo hướng kỹ thuật ứng dụng, đào tạo cử nhân có đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để hình thành ý tưởng, thiết...
1. Mục tiêu đào tạoChương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô đào tạo cử nhân về Kỹ thuật Ô tô. Mục tiêu của chương trình là đào tạo cử nhân có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai...
 1. Mục tiêu đào tạoChương trình đào tạo (CTĐT) Kỹ thuật Cơ khí, được xây dựng theo hướng kỹ thuật ứng dụng, đào tạo cử nhân cơ khí có đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để hình thành ý...

Pages

Liên kết Website